Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bestek

Onze bestekken zijn niet bindend, maar worden uitsluitend ter indicatie verstrekt, onder voorbehoud van prijsaanpassingen die steunen op de kostprijs van materialen, onderdelen en arbeid. De klant verbindt zich ertoe, de demontage- en montagekosten te dragen die nodig zijn voor het opstellen van het bestek, evenals de vaste kosten die aan het opstellen van een bestek verbonden zijn. De klant erkent geïnformeerd te zijn geworden over de prijs van de uit te voeren werkzaamheden en materialen, geeft aan de garage de opdracht om voorgemelde werkzaamheden uit te voeren en stemt ermee in dat de garage zonder voorafgaandelijk akkoord, ook de bijkomende werken moet uitvoeren die zij nodig acht, mits de uit te voeren werken, materialen inbegrepen, de 250 euro niet overschrijdt. De kosten voor pechverhelping en het naar onze werkplaats slepen van het voertuig zijn niet in het bestek inbegrepen. Bij aanvaarding van het bestek dient de klant een voorschot te betalen ter waarde van een derde van het bedrag. De eigenaar van een voertuig die zijn voertuig bij ons laat voor het opstellen van een bestek na ongeval geeft ons het recht om in zijn naam te spreken en een schikking te treffen met de experten van de verzekeringsmaatschappijen. Voor de opmaak van een becijferd bestek rekenen wij een eenmalige kost aan van € 75 excl. btw. Na herstelling van uw voertuig in onze werkplaats zullen wij u deze kost terugbetalen.

Artikel 2: Termijnen

De uitvoeringstermijnen gelden uitsluitend ter indicatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de termijnen. Een eventuele overschrijding is geen grond voor het vorderen van een vergoeding voor gebruiksderving of laattijdige uitvoering.

Artikel 3: Toebehoren – brandstof

Voor accessoires en toestellen die aan het voertuig zijn bevestigd, en voorwerpen die aan ons magazijn zijn toevertrouwd, zijn wij slechts aansprakelijk na het opmaken van een staat. Hetzelfde geldt voor de brandstof die bij het aanmelden van het voertuig in de werkplaats wordt geregistreerd. In geval van diefstal is verhaal tegen onze verantwoordelijke uitsluitend mogelijk op grond van bovengenoemde voorwaarden.

Artikel 4: Ophaling

Het toesturen van de factuur geldt als terbeschikkingstelling van het afgewerkte voertuig. Als het voertuig niet binnen vijf dagen wordt afgehaald, na versturing van een aangetekend schrijven aan zijn eigenaar, dat als ingebrekestelling geldt, zal het voertuig als gestald worden beschouwd en wordt er een huurprijs van standplaats aangerekend, die voor personenwagens vijf euro per dag bedraagt. Voor bedrijfsvoertuigen wordt deze prijs verhoogd volgens hun afmetingen. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Dezelfde standplaatskosten worden aangerekend, volgens dezelfde modaliteiten, als de klant na verzending van het bestek niet binnen acht dagen zijn akkoord voor de herstelling geeft. Voertuigen die na herstelling naar de klant worden vervoerd of gereden, reizen uitsluitend op gevaar en risico van de ontvanger.

Artikel 5: Vervangen onderdelen

Onderdelen die wegens beschadiging of slijtage vervangen moeten worden, worden geacht door de klant te zijn afgeschreven en worden afgevoerd zonder dat de klant ze bij ophaling van zijn voertuig kan opeisen. Klanten die de vervangen onderdelen bij oplevering wensen te ontvangen, kunnen deze wens kenbaar maken. Zij moeten dit echter doen bij ondertekening van het herstellingsorder, zo niet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet honoreren van deze wens.

Artikel 6: Testritten

Testritten die nodig zijn voor de al dan niet door de klant gevraagde werken gebeuren op gevaar en risico van de eigenaar van het voertuig. Bij een schadegeval opgelopen in verband met het autoverkeer, ongeacht of het gaat om een ongeval, diefstal of brand, moet de verzekering van de eigenaar van het voertuig tussenkomen. De eigenaar moet in dat geval, voor de aansprakelijkheid tegenover derden en eventueel de materiele schade betreft, binnen de gebruikelijke termijnen de nodige aangiften bij de verzekeringsmaatschappij indienen.

Artikel 7: Betaling – prijzen

De klant erkent dat hij op de hoogte is dat de facturen in principe contant betaalbaar zijn en dat de niet betaling tot gevolg heeft dat de garage niet alleen het recht bezit de wagen te behouden tot de volledige betaling van de factuur maar bovendien dat de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd zal worden met een contractuele intrest van 8% en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. De verzekeringsmaatschappijen hebben geen enkele rechtsbinding met ons. Bij herstellingen ingevolge een ongeval dat door de verzekering wordt gedekt, blijft de klant dan ook als enige verantwoordelijk voor de betaling van de uitgevoerde werken.

Artikel 8: Klachten

Alle klachten in verband met de verdwijning van goederen of andere betwistingen moeten bij ophaling van het voertuig aan ons gemeld worden. Voor alle andere betwistingen in verband met de goede uitvoering van de gevraagde werken moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen en ons in staat stellen alle nuttige vaststellingen te doen. Vijf dagen na verzending van de factuur of na ophaling van het voertuig kunnen geen klachten meer worden aanvaard. Demontage van het betrokken onderdeel of orgaan, zonder dat wij daarbij aanwezig waren, ontslaat ons van elke aansprakelijkheid. Werken uitgevoerd buiten onze werk plaats worden nooit aanvaard. In geen geval kan de klant een vergoeding voor gebruiksderving vorderen; om welke reden ook.

Artikel 9: Herstellingswaarborg

De herstellingen die in onze werkplaats worden uitgevoerd genieten een waarborg van één (1) jaar, te rekenen vanaf de datum dat het herstelde voertuig is geleverd. Deze waarborg geldt niet voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

Artikel 10: Geschillen

Ongeacht de gekozen betalingswijze, aanvaarding van vereffening of plaats van levering, zijn voor het beslechten van geschillen alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.